VEREJNÁ SÚŤAŽ


Príloha č.1 - opis predmetu zákazky
Príloha č.2 - cenová ponuka - preddefinovaný formulár
Príloha č.3 - kúpna zmluva
Príloha č.4 - výzva na predloženie ponúk